Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Join Us 

 

Bedrijfsgegevens 

Stichting Join Us 

Deken van Miertstraat 8 

5461 JN Veghel 

 

KvK nummer: 70849455 

RSIN: 858483865 

Website: https://www.join-us.nu 

E-mail: info@join-us.nu 

Telefoon: 085 877 03 42 

 

1.Definities 

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht. 

 

1. Partijen: Stichting Join Us (hierna te noemen: “Join Us”) en Opdrachtgever gezamenlijk 

2. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Join Us en Opdrachtgever tot stand komt. Bij ondertekening van het samenwerkingsovereenkomst worden de algemene voorwaarden zonder voorbehoud geaccepteerd. 

3. Werkzaamheden: iedere activiteit die onder welke naam dan ook door Join Us wordt gegeven. 

4. Dienstverlening: iedere activiteit die onder welke naam dan ook door Join Us wordt verricht. 

5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Join Us een overeenkomst sluit. 

6. Projectvoorstel: een door Join Us aan Opdrachtgever verstrekt document met daarin opgenomen het voorstel tot samenwerking. 

 

2. Toepasselijkheid 

1. De algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op alle Projectvoorstellen, werkzaamheden, samenwerkingen en overeenkomsten tussen Join Us en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2. Uitzonderingen c.q. afwijkingen op de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen tussen Join Us en Opdrachtgever. 

3. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de algemene voorwaarden en 

de overeenkomst voor het overige volledig van kracht blijven. Join Us en Opdrachtgever zullen in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen 

 

3.Projectvoorstel 

1.Een Projectvoorstel van Join Us is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie heeft verstrekt. 

2. Een Projectvoorstel vervalt zes weken na de dag waarop het voorstel door Join Us aan de Opdrachtgever is verstrekt, of op de datum die in het projectvoorstel is vermeld. 

 

4.Vergoeding en kosten van de opdracht 

1. Voor de verrichte dienstverlening en het Join Us merkrecht ontvangt Join Us van de Opdrachtgever een vergoeding. De vergoeding zoals hiervoor bedoeld wordt opgenomen en gespecifieerd in een door Join Us opgestelde offerte. In het bedrag zijn reiskosten (€ 0,69 per km) en andere opdracht gebonden kosten niet opgenomen, tenzij dit anders in de Samenwerkingsovereenkomst is vermeld. 

2. Stichting Join Us is vrijgesteld van BTW. 

3. Werkzaamheden worden verricht tegen het jaarlijkse, per 1 januari ingaande, tarief. Wanneer de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode van meer dan één jaar, past Join Us de te betalen vergoeding aan het nieuwe tarief aan. 

4. Indien een andere werkwijze wordt afgesproken dan in de opdracht omschreven of indien blijkt dat de werkzaamheden een afwijkend aantal uren ondersteuning van Join Us vraagt, wordt er in overleg een nieuw offerte opgesteld. 

 

5.Betalingsvoorwaarden 

1. Join Us verstrekt de Opdrachtgever voor de door haar verleende diensten en licentierechten een factuur.

2. Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Join Us nog geen (volledige) betaling is ontvangen behoudt Join Us zich haar wettelijke rechten voor en kan Join Us haar diensten opschorten, buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen en de vordering overdragen aan een incassobureau. 

3. De Opdrachtgever verricht de aan Join Us verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

 

6.Het betrekken van derden 

1. Join Us staat ten alle tijden vrij om eventueel derden in te schakelen of te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

 

7.Tussentijdse aanpassing of beëindiging van de opdracht 

1. Indien één van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform het projectvoorstel, moet overleg tussen partijen plaatsvinden over eventuele tussentijdse aanpassing of beëindiging van de opdracht. 

2. Wordt de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever tussentijds beëindigd, dan is Join Us gerechtigd het bedrag dat verschuldigd is voor de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid geheel of gedeeltelijk te vorderen van de opdrachtgever. 

3. Join Us kan van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Join Us behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk worden ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Eventuele extra kosten hiervoor worden separaat bij opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

8. Vertrouwelijkheid 

1.Join Us mag informatie en gegevens van de Opdrachtgever die haar door de uitvoering van de overeenkomst ter kennis zijn gekomen, gebruiken voor verspreiding, tenzij deze informatie en gegevens vertrouwelijk zijn. 

2. De Opdrachtgever doet zonder toestemming van Join Us aan derden geen mededelingen over de inhoud van de gebruikte methodieken. 

3. De verplichting tot geheimhouding geldt gedurende de overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na beëindiging van de opdracht. 

4. Partijen verplichten zich om de (bijzondere) persoonsgegevens van deelnemers zorgvuldig en overeenkomstig hetgeen bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verwerken. Voorts verplichten zij zich om afdoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen teneinde de (bijzondere) persoonsgegevens van deelnemers te beschermen. 

 

9. Aansprakelijkheid 

1.Join Us kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade van Opdrachtgever tot maximaal het bedrag waarvoor Join Us verzekerd is en wat de verzekering daadwerkelijk dekt.
 2. Als de verzekeraar niet uitkeert, is Join Us per kalenderjaar aansprakelijk tot maximaal het bedrag waarvoor Join US Opdrachtgever in 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft gefactureerd. 

3. De beperkingen in lid 1 en 2 is niet van toepassing als de schade gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Join Us.

4. Join Us kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot immateriële schade of bedrijfsschade, waaronder ook winstderving.  

 

10. Onafhankelijkheid 

1. Join Us behoudt te allen tijde de onafhankelijkheid. Er wordt geen exclusieve relatie aangegaan met de opdrachtgever. Het staat de opdrachtgever vrij om buiten de overeenkomst met Join Us ook met andere partijen relaties aan te gaan die bijdragen aan het bereiken van de bepaalde doelstelling. 

 

11. Toepasselijk recht 

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Join Us gevestigd is. 

 

Algemene voorwaarden van Join Us, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

5461 JN Veghel, aan de Deken van Miertstraat 8, te Veghel